ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 12 വരെ ബെംഗളൂരുവിലെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും: പ്രദേശങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പട്ടിക

power cut

ഫെബ്രുവരി 10 വ്യാഴം മുതൽ ഫെബ്രുവരി 12 ശനിയാഴ്ച വരെ ബെംഗളൂരുവിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ബെംഗളൂരു ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ബെസ്കോം) ഏറ്റെടുക്കുന്ന നവീകരണവും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മൂലമാണ് വൈദ്യുതി തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 10

ബെംഗളൂരുവിലെ സൗത്ത് സോണിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. യെഡിയൂർ തടാകം, ജയനഗറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, കെഎസ്ആർടിസി ക്വാർട്ടേഴ്‌സ്, ഗൗഡനപാൾയ, വസന്തപുര മെയിൻ റോഡ്, വസന്ത വല്ലബ നഗർ, കുവെമ്പു നഗർ മെയിൻ റോഡ്, വസതപുര, ജെപി നഗർ ഒന്നാം ഘട്ടം, ശാകംബരി നഗർ, സരക്കി മാർക്കറ്റ്, ബിഎഡി കോംപ്ലക്‌സ്, കിംസ് കോളേജ്, തുറഹള്ളി. ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, ഈജിപുര, ഡൊംലൂർ, മാരുതി നഗര, പഴയ മടിവാള, ഡോളർ കോളനി, എസ്‌ജെആർ കോളേജ് റോഡ്, ഐടിപിഎൽ മെയിൻ റോഡ്, മാറത്തല്ലി, വീവേഴ്‌സ് കോളനി, ബിഡിഎ ഒമ്പതാം ഘട്ടം എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

വടക്കൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. രാജാജിനഗർ, സദാശിവനഗർ, ബികെ നഗർ, മോഹൻ കുമാർ നഗർ, പമ്പാ നഗർ, ന്യൂ ബിഇഎൽ റോഡ്, ദൊഡ്ഡബ്യാലകെരെ, കെമ്പപുര, ലുദുനഗര, സിൽവെപുര, കുംബരഹള്ളി, കലാനഗർ, ശാരദാംബ നഗർ, എച്ച്എംടി ലേഔട്ട്, ബസവലിംഗപ്പ നഗര, കൊടിഗെഹള്ളി, വിദ്യാരണ്യപുര, കെഎച്ച് ഖുർത്ത്യപുര, വിദ്യാരണ്യപുര, കെ. രങ്ക നഗര, ഹെഗ്‌ഡെ നഗർ, ദ്വാരക നഗർ, ഷെട്ടിഹള്ളി, മല്ലസാന്ദ്ര, ബഗലഗുണ്ടെ, ഭുവനേശ്വരി നഗർ, കല്യാണ നഗര, മഹേശ്വരി നഗർ, MICO ലേഔട്ട്, ജെസി നഗർ. എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ഉദയ് നഗർ, കസ്തൂരി നഗർ, എ നാരായണപുര, കെജി പുര മെയിൻ റോഡ്, ജോഗുപാല്യ, ഇൽപെ തോപ്പ്, ഐടിസി മെയിൻ റോഡ്, ഒദ്ദരപാളയ, ഉമർ നഗർ, നാഗവാര, വർത്തൂർ മെയിൻ റോഡ്, ഹലസഹള്ളി റോഡ്, കെആർ പുരം മാർക്കറ്റ്, മഹാദേവപുര, ജിസി പാല്യ എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. നാഗരഭാവി മെയിൻ റോഡ്, മാരുതി നഗർ, കാനറ ബാങ്ക് കോളനി, ബസവേശ്വരനഗർ, ബസവേശ്വരനഗർ, മഞ്ജുനാഥ നഗർ, പാപ്പയ്യ ഗാർഡൻ, കെഎച്ച്‌ബി രണ്ടാം ഘട്ടം, അഗ്രഹാര ദാസറഹള്ളി, സുങ്കടക്കാട്ടെ, ഭെൽ ലേഔട്ട്, രാഘവേന്ദ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഡി ഗ്രൂപ്പ് മാലാരി നഗർഔട്ട്, വിഗ്നൻ ലാലി റോഡ് കെങ്കേരി മെയിൻ റോഡ്, ദുബാസിപാല്യ, BEL 1st സ്റ്റേജ്, BEL 2nd സ്റ്റേജ്, ഭവാനിനഗർ. എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

ഫെബ്രുവരി 11

ബെംഗളൂരുവിലെ സൗത്ത് സോണിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. കെആർ റോഡ്, ജയനഗർ, നഞ്ചപ്പ റോഡ്, ശാന്തിനഗർ, ജർഗനഹള്ളി, കൃഷ്ണ ദേവരായ നഗർ, വൈവി അന്നയ്യ റോഡ്, ബിക്കിസിപുര, പ്രതിമ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലേഔട്ട്, ഐഎസ്ആർഒ ലേഔട്ട്, കുമാരസ്വാമി ലേഔട്ട്, വസന്ത വല്ലബ നഗർ, ശാരദ നഗർ, സിദ്ധപുര, സോമേശ്വരനഗർ, ബനശങ്കരി നഗർ, 3. സർവഭൗമനഗര, മുരുഗേഷ്പാല്യ, കുന്ദലഹള്ളി വില്ലേജ്, ബസവനഗർ, വിനായക നഗർ, ദൊഡ്ഡ നെകുണ്ടി, ബൊമ്മനഹള്ളി, ബേഗൂർ മെയിൻ റോഡ്, അഞ്ചാം ബ്ലോക്ക് ബി.ഡി.എ എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

വടക്കൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ മരിയപനാപല്യ, ഗായനനഗർ, നാഗപപ്പൽ, യേശു, യോഫ്വാന്തൂർ, കെമ്പപുര, ലൂദുനാഗള്ളി, സിംബപുര, ലുഡുനാലഗരി, സിംബപുര, ലുഡുനാലഗരി, സിമ്പൂർ , സായ്‌നഗർ രണ്ടാം ഘട്ടം, ഹെഗ്‌ഡെ നഗർ, ദ്വാരക നഗർ, ഭുവനേശ്വരി നഗര, കനക നഗര, ഷെട്ടിഹള്ളി, ഹെസരഘട്ട മെയിൻ റോഡ്, ഭുവനേശ്വരി നഗർ, ടി ദാസറഹള്ളി, ശ്രീ കണ്ഠേശ്വര നഗർ, ജെ.സി എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ റോഡ്, വർത്തൂർ റോഡ്, നാഗവര പാളയ, കെജി പുര മെയിൻ റോഡ്, കോടിഹള്ളി, മർഗൊണ്ടനഹള്ളി, മർഫി ടൗൺ, എച്ച്ബിആർ ലേഔട്ട്, വൈറ്റ്ഫീൽഡ് മെയിൻ റോഡ്, കുമ്പേന അഗ്രഹാര എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ. 

പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ഹംപിനഗർ, ശിവാനന്ദൻ നഗർ, ഗംഗോണ്ഡന ഹള്ളി, ചന്ദ്രലേഔട്ട്, ബസവേശ്വരനഗറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, മഞ്ജുനാഥ് നഗർ, അഗ്രഹാര ദാസറഹള്ളി, കെബ്ബെഹള്ളി, വീവേഴ്‌സ് കോളനി, ത്യാഗരാജനഗർ, ബാലശാപല്യ റോഡ്, ഉത്തരഹള്ളി റോഡ്, കോടിപാളയ, വിദ്യാപീഠ റോഡ്, കുവെ ഊമ്പാല നഗർ മെയിൻ, ആന്ദ്രഹള്ളി മെയിൻ, ആന്ദ്രഹള്ളി മെയിൻ, അന്ധ്രഹള്ളി മെയിൻ റോഡ്, ഗംഗാനഗർ, ദ്വാരകബാസ റോഡ്, അംബേദ്കർ നഗർ, ഉള്ളാള് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, ബിഡിഎ കോളനി എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

ഫെബ്രുവരി 12
ബെംഗളൂരുവിലെ സൗത്ത് സോണിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ജയനഗർ നാലാം ബ്ലോക്ക്, ശാന്തിനഗർ, വിനായക നഗർ, കനക ലേഔട്ട്, ഗൗഡനപാൾയ, കോണേന അഗ്രഹാര, മാരത്തല്ലി, സഞ്ജയ് നഗർ, മഞ്ജുനാഥ നഗർ, പറങ്കിപാളയ, സർജാപൂർ റോഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി, കോണപ്പന അഗ്രഹാര, ദൊഡ്ഡത്തോഗുരു, ബസപുര മെയിൻ റോഡ്, ജിഎസ് പാലയ എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

വടക്കൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ഹനുമാൻ ലേഔട്ട്, ബാലാജി ലേഔട്ട്, എംഎൽഎ ലേഔട്ട്, ആർടി നഗർ, പീന്യ വില്ലേജ് എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് റോഡും മർഫി ടൗണും എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ഹംപിനഗർ, സുബ്ബണ്ണ ഗാർഡൻ, ശിവാനന്ദ് നഗർ, ഗംഗോണ്ടനഹള്ളി, ചന്ദ്രലേഔട്ട്, ബസവേശ്വരനഗറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ, മഞ്ജുനാഥ് നഗർ, അഗ്രഹാര ദാസറഹള്ളി, കെബ്ബെഹള്ളി, ഹൊസഹള്ളി റോഡ് ഏരിയ, ഡി ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട് ഒന്നാം ബ്ലോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളാണ് പവർ കട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ.

 

ബെംഗളൂരുവാർത്തയുടെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്, പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അറിയാൻ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. If you cannot read Malayalam,Download BengaluruVartha Android app from Google play store and Click On the News Reader Button.

Related posts

Click Here to Follow Us